Assemblea General Ordinària

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ATENEU CULTURAL I RECREATIU DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
En compliment del que disposen els Estatuts de l’entitat, i segons acord de la Junta Directiva de data 03 d’abril de 2017, es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de Socis de l’Ateneu Cultural i Recreatiu de Santa Margarida de Montbui pel pròxim divendres dia 19 de maig del 2017 a les 21:30 hores en primera convocatòria, i a les 22:00 hores en segona convocatòria, que es celebrarà a la seu social de l’entitat ubicada al carrer Anselm Clavé número 1-3, de Santa Margarida de Montbui i amb el següent
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació de la memòria d’activitats de l’any 2016 i proposta per l’ any 2016.
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2016.
4. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost ordinari de l’exercici 2017.
5. Renovació parcial de la Junta Directiva.
6. Conveni amb l’ Ajuntament
7. Precs i preguntes

Es posa en coneixement de tots els socis que tenen a la seva disposició en la seu social de l’Ateneu Cultural i Recreatiu una còpia de l’estat de comptes de l’exercici 2016 i del pressupost ordinari de l’exercici 2017.

Santa Margarida de Montbui, 5 de maig 2017
El President
Jordi Montiel Vendrell

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *